::படித்ததில் ரசித்தது::

”மத நூல்களிலும்
புராணங்களிலும்
அறிவியலை தேடுவது
மலத்தில் அரிசியை
பொறுக்குவதற்கு
ஒப்பாகும்“
– தந்தை பெரியார்.

Advertisements

~ by peeveeads on March 6, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: